Цялостна стратегия за подпомогане на частният бизнес занимаващ се с производство , дизайн, проектиране, имплеметиране и поддръжка на LED технологии.

Популяризиране на LED продуктите и усмугите , достъп до иновации, обмяна на ноу-хау - LED технологии, иновации и светодиодно осветление;

Разаботка на иновативни продукти ;

Популизиране и представяне на ползите от използването на LED технологиите крайните клиенти и обществеността като цяло.

Contact us

Bulgaria, Sofia, Rezbarska 1 d, fl. 3
post code 1225

Tel.: 0700 1 6886
Fax: 029367716

What we offer

  • LED lighting systems and technologies for your home –specialized equipment and solutions;
  • LED lighting and technologies for your office specialized equipment and solutions.

Read more +

Our goal

Complete strategy in support of private business involved in manufacture, design, engineering, implementation and maintenance of LED technologies. 

Read more +