ПроектBG16RFOP002-2.009-0031-C01 „Изпълнение на дейности за диверсификация на продукцията на КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕФЕКТИВНА ЕНЕРГЕТИКА по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“, финансиран по Оперативна програма„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

 

Период на изпълнение:  27.11.2017г. - 27.05.2019 (18 календарни месеца)

 

Обща стойност на проекта - 2 140 390.00 лв., от които:

 

§  Безвъзмездна финансова помощ - 1 498 305.00 лв. (от които: европейско финансиране: 1 273 559.25 лв. и национално финансиране: 224 745.75 лв.)

§  Съфинансиране от бенефициента - 642 085.00 лв.

 

Кратко описание на проекта

 

Основната цел на проекта е повишаване конкурентоспособността и бизнес развитието на Клъстер за развитие на енергийно ефективно осветление чрез изпълнение на дейности за диверсификация на продукцията на клъстера.

Специфичните цели на проекта включват:

§  създаване на нов продукт изпитателна лаборатория с възможност за извършване на високоволтови изпитания, с цел повишаване капацитета на КРЕЕО за извършване на електрически измервания и анализ на разпределителни електрически мрежи и осветление с цел повишаване енергийната им ефективност;

§  осигуряване на условия за бизнес развитие и коопериране между членовете на клъстера;

§  повишаване на научноизследователския потенциал на членовете на клъстера и на клъстера като цяло;

 

 

Дейности по проекта:

 

Дейност 1. Закупуване на ДМА за развитие на споделена инфраструктура в Клъстер за развитие на енергийно ефективно осветление - изпитателна лаборатория с възможност за извършване на високоволтови изпитания

Дейност 2. Закупуване на ДМА за развитие на споделена инфраструктура в Клъстер за развитие на енергийно ефективно осветление - изпитателна лаборатория с възможност за извършване на високоволтови изпитания

Дейност 3. Публичност и визуализация на проекта
Процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България ”
Номер на договор за безвъзмездна финанова помощ BG161PO003-2.4.01 – K-02-33 / 27.05.2013г.

Бенефициент: „Клъстер за развитие на енергийно ефективно осветление”
Наименование на проекта: „Подпомагане и развитие на компаниите произвеждащи продукти в областта на светодиодното осветление в България”

Проектът е получил финансиране от Европейски фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността българската икономика“ 2007-2013

Contact us

Bulgaria, Sofia, Rezbarska 1 d, fl. 3
post code 1225

Tel.: 0700 1 6886
Fax: 029367716