ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЛО СЕ ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ

 

На 10.12.2018 г. от 10.00 часа на адрес гр. София,  ж.к. Военна Рампа, ул. „Локомотив“ №1 се проведе публично събитие във връзка с представяне на напредъка по проектBG16RFOP002-2.009-0031-C01„Изпълнение на дейности за диверсификация на продукцията на Клъстер за развитие на енергийно ефективно осветление“, изпълняван от СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНО ОСВЕТЛЕНИЕ” (КРЕЕО) в качеството му на бенефициент поДБФП №BG16RFOP002-2.009-0031-C01, процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

На публичното събитие бяха поканени заинтересовани страни.

В рамките на събитието, изпълнителният директор на Сдружение "Клъстер за Развитие на Енергийно Ефективно Осветление", г-н Иван Желязков представи пред заинтересованите страни основната цел на проекта, която е повишаване конкурентоспособността и бизнес развитието на Клъстера чрез изпълнение на дейности за диверсификация на продукцията му, както и неговите специфични цели, включващи: създаване на нов продукт изпитателна лаборатория с възможност за извършване на високоволтови изпитания, с цел повишаване капацитета на КРЕЕО за извършване на електрически измервания и анализ на разпределителни електрически мрежи и осветление с цел повишаване енергийната им ефективност; осигуряване на условия за бизнес развитие и коопериране между членовете на клъстера; повишаване на научноизследователския потенциал на членовете на клъстера и на клъстера като цяло.

 

Бяха представени и изпълнените дейностипо проекта, както и постигнатите резултати от тяхното изпълнение.

 

Одобреният бюджет на проекта възлиза на 2 140 390.00 лв., като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 1 498 305.00 лв., от които: европейско финансиране - 1 273 559.25 лв. и национално финансиране - 224 745.75 лв. Съфинансирането от страна на бенефициента възлиза на  642 085.00 лв.

 

Проектът е с период на изпълнение: 27.11.2017 г.–04.12.2018 г. 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

 

Този документ е създаден по проектBG16RFOP002-2.009-0031-C01 „Изпълнение на дейности за диверсификация на продукцията на Клъстер за развитие на енергийно ефективно осветление“, процедура BG16RFOP002-2.009„Развитие на клъстери в България” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

 

 

Contact us

Bulgaria, Sofia, Rezbarska 1 d, fl. 3
post code 1225

Tel.: 0700 1 6886
Fax: 029367716